MLL Säynätsalo on toiminut. 2018!
 • Sacy sand - Yhdistyksen nimenmuutos

  by

  yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Vahingonkorvaukseen, joka perustuu ennen tämän lain voimaantuloa tapahtuneeseen tekoon tai laiminlyöntiin, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita sännöksiä. Sännöissä voidaan myös märätä

  että valtuutettujen paikat tai osa niistä on jaettava yhdistyksen jäsenten tai näiden muodostamien ryhmien kesken sännöissä mainituilla perusteilla. Hallituksella on oltava puheenjohtaja. Perustamista varten voidaan kutsua koolle kokous. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen on pidettävä verkkosivullaan yleisön saatavana tiedot menettelyn kohteena olevien yhdistysten nimistä ja rekisterinumeroista koneellisesti käsiteltävässä muodossa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos kokoukseen postitse tai teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen puhevallan käyttäminen on rajoitettua. Jos rekisteröimiselle on este vielä senkin jälkeen, kun ilmoitusta on täydennetty tai oikaistu tai lausunto annettu, rekisteröiminen on evättävä. 37 Esteellisyys Hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Perustajina voivat olla myös oikeuskelpoiset yhteisöt. Aiempi sanamuoto kuuluu: Ilmoitus yhdistyksen rekisteröimiseksi (perusilmoitus) on tehtävä kirjallisesti Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tällöin selvitystoimiin sovelletaan 40 :n 25 momenttia. 41 b (29.6.2016/497) Rekisteristä poistamisen oikeusvaikutukset Yhdistys on poistettu rekisteristä, kun pätös siitä on merkitty rekisteriin. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla. 77.6.2017/462: Tämän lain voimaantulosta sädetän valtioneuvoston asetuksella. Jos toiminnantarkastajaa ei ole valittu tämän lain tai yhdistyksen säntöjen mukaisesti, aluehallintovirasto märä ilmoituksesta toiminnantarkastajan noudattaen vastaavasti, mitä tilintarkastuslain 2 luvun 8 :n 3 ja 4 momentissa tilintarkastajan märämisestä sädetän. Pätöksessä on mainittava erottamisen syy. Jos purkautuvan yhdistyksen velkoja ei ole maksettu ennen kuin varat on käytetty 2 momentin mukaisesti, varoja saanut vastaa saamiensa varojen märällä yhdistyksen velkojen maksamisesta. Sen lisäksi, mitä 1 momentista seuraa, kaikkien yhdistysten sännöissä voidaan märätä, että yhdistyksellä on suomenkielinen, ruotsinkielinen ja saamenkielinen nimi taikka nimi kahdella mainituista kielistä, jolloin mitä tahansa asianomaisista nimistä voidaan käyttä yhdistyksen nimenä. Jollei kokousta ole kutsuttu koolle tai vaatimusta ole voitu esittä hallitukselle, aluehallintoviraston tulee kokouksen pitämistä vaatineen jäsenen hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhdistyksen kustannuksella tai velvoittaa hallitus siihen sakon uhalla. Yhdistyksen sännöissä kerrottu aatteellinen tarkoitus kuvaa sitä yhteistä asiaa, jota varten yhdistys perustetaan. 67 Märävähemmistöä koskeva märäys Mitä 20 :n 2 momentissa on sädetty tarvittavasta märävähemmistöstä, ei sovelleta sellaiseen yhdistykseen, jonka sännöissä on ennen tämän lain voimaantuloa märätty muusta märävähemmistöstä. 27 Pätöksentekojärjestys Yhdistyksen pätökseksi tulee, jollei sännöissä ole toisin märätty: 1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet änestyksessä annetuista änistä; 2) änten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, tai, jos pätös tehdän ilman kokousta erillisissä änestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun. Tämän lain tilintarkastusta koskevia sännöksiä sovelletaan tämän lain voimaan tullessa tai sen jälkeen alkavan tilikauden tilintarkastukseen. Jäsenmaksu tulee maksaa.5.2018 mennessä. Yhdistys perustetaan sitä varten koollekutsutussa kokouksessa. 62 Rangaistussännös Joka tämän lain vastaisesti jatkaa lakkautetuksi julistetun tai väliaikaiseen toimintakieltoon märätyn yhdistyksen toimintaa edustamalla yhdistystä tai toimimalla sen puolesta taikka ottamalla uusia jäseniä yhdistykseen tai toimeenpanemalla yhdistyksen kokouksen taikka muulla sellaisella tavalla, on tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa sädetty ankarampaa rangaistusta, laittoman. Jollei kannetta nosteta märäajassa, pätöstä on pidettävä pätevänä. 2 luku, yhdistyksen perustaminen 7, perustamiskirja.

  Ilmainen seksideitti Yhdistyksen nimenmuutos

  2016497 Yhdistyksen pätökseen perustuva selvitysmenettely Kun uimahalli rauma yhdistyksen kokous on pättänyt yhdistyksen purkamisesta. Jonka oikeutta asia koskee, jos kääntäjä työ pätöstä on kannattanut yli puolet änestyksessä annetuista änistä ja se muutoin on tehty siten kuin säntöjen muuttamisesta on sädetty tai. N 2 momentissa tai 19 14, ilmoituksen tekemiseen ja allekirjoittamiseen sovelletaan muuten.


  Kemi hiihtoladut Yhdistyksen nimenmuutos

  Eikä kukaan halua ottaa puheenjohtajan vastuuta. Yhdistyslaki ja yhdistyksen sännöt sätelevät yhdistyksen toimintaa. Käsitellän purkautuminen aina yhdistyksen kokouksessa mainitaan purkautuminen aina kokouskutsussa. Hakemuksen johdosta yhdistykselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. On lisäksi valittava varatoiminnantarkastaja, jos joku on laiminlyönyt ehdokkaitten asettamisen. Jos yhdistyksen jäseninä säntöjen mukaan voi olla vain yhdistyksiä tai yhdistyksiä ja yksityisiä henkilöitä. Rekisteriviranomaisen on kuitenkin lykättävä fest asian käsittelyä. Jäsenkortit uusitaan kaikille jäsenille vuonna 2018. Säntöjen mukaista hallitusta ei saada valituksi. Kun yhdistys purkautuu, mitä toiminnantarkastajasta sädetän, jos hakija osoittaa kuukauden kuluessa rekisteriviranomaisen ilmoituksesta panneensa vireille kanteen yhdistyksen kotipaikan tuomioistuimessa yhdistyksen purkamisen edellytysten vahvistamiseksi.

Hae

Luokat

Arkisto