Juuan Kyllästämö on 2011 kesäkuussa toimintansa aloittanut puutavarakyllästämö. 2018!
 • Sää foreca riihimäki - Kyllästämö

  by

  jätteen kaatopaikkaan, on haettava ympäristölupaa viimeistän 31 päivänä joulukuuta 2002 mennessä, jos siihen ei ole myönnetty ympäristölupaa 1 päivän lokakuuta 1997 jälkeen. Arviointimenettely on tarkistamisasioiden käsittelyn ruuhkautuessa järjestettävä

  siten, että lupaharkintaan ilmeisen selvästi märättävät toiminnat tunnistetaan ja arvioidaan mahdollisimman nopeasti. Uusilla vaatimuksilla tarkoitetaan tässä pykälässä vaatimuksia, joita ei ole aiemmin sovellettu toiminnan lupaharkinnassa tai edellisessä luvan tarkistamistarpeen arvioinnissa tai tarkistamisessa. 32 Direktiivilaitoksen pästöjen vuosiarviointi Valvontaviranomaisen on vuosittain verrattava ympäristönsuojelulain 77 :n 2 momentin nojalla saamiaan pästötarkkailun tuloksia niihin pästötasoihin, joiden noudattamisen varmistamiseksi tulokset on saatu. Asiantuntijalaitoksia ovat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Ilmatieteen laitos, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Geologian tutkimuskeskus, Säteilyturvakeskus, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kukin toimialallaan. 12 Lupahakemuksesta pyydettävät lausunnot Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä hakemuksesta lausunto elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos ympäristölupa-asia koskee toiminnan sijoittumista tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttön soveltuvalle pohjavesialueelle. Lupahakemusta koskevasta kuulutuksesta on käytävä ilmi ainakin: 1) asian luonne; 2) hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot; 3) kuvaus toiminnasta; 4) toiminnan sijoittamispaikka; 5) tiedot olennaisista pästöistä ja syntyvistä jätteistä; 6) tieto asian ratkaisevasta viranomaisesta ja siitä, keneltä asiasta saa lisätietoja; 7) tieto siitä, missä ja mihin ajankohtaan asti hakemusasiakirjat pidetän nähtävillä; 8) tieto muistutusten. Direktiivilaitoksen ympäristöluvassa on aina oltava maininta sitä koskevasta alakohtaisesta valtioneuvoston asetuksesta. Puh., yksikön vetäjä, Aureskosken Jalostetehdas, Kaskinen, petro Ahola. 31 Märäysten antaminen hallintopakkoasiassa Ympäristönsuojelulain 84 :n mukaisesta märäyksestä tulee käydä ilmi ainakin seuraavat tiedot: 1) se, johon velvoitteet kohdistuvat; 2) asian vireilletulo; 3) tehdyt tarkastukset ja selvitykset; 4) asianosaisten kuuleminen; 5) todettu velvoitteen rikkominen tai laiminlyönti ja märäysten kohteen menettelyn yhteys lain rikkomiseen; 6). Lupahakemuksen tulee lisäksi sisältä, ottaen huomioon toiminnan luonne ja sen vaikutukset, lupaharkinnan kannalta tarpeelliset seuraavat seikat: 1) käytettävissä olevat tiedot ympäristön laadusta; 2) tiedot käytettävistä raaka-aineista, kemikaaleista ja muista tuotantoon käytettävistä aineista, veden käytöstä, polttoaineista ja niiden varastoinnista, säilytyksestä sekä kulutuksesta; 3) tiedot käytettävästä energiasta. Jos toimintaan sovelletaan jätteen polttamisesta annettua valtioneuvoston asetusta, hakemuksessa on lisäksi oltava tiedot: 1) poltossa syntyvän lämmön hyödyntämisestä ja polton energiatehokkuudesta; 2) toimista poltossa syntyvän jätteen märän ja haitallisuuden vähentämiseksi sekä sen hyödyntämisestä tai loppukäsittelystä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee lisäksi 1 :n 2 momentissa tarkoitetun toiminnan ympäristölupa-asian. 14 Lupapätöksen kertoelmaosan sisältö Lupapätöksen kertoelmaosasta on käytävä ilmi tarpeellisin osin: 1) hakijan yksilöintiä koskevat tiedot ja yhteystiedot; 2) luvan hakemisen peruste; 3) asian vireilletulo; 4) selvitys toimintaa koskevista luvista ja kuvaus alueen kaavoitustilanteesta; 5) tiedot toiminnan sijaintipaikan ympäristön tilasta, ympäristön laadusta ja kohteista, joihin toiminnalla on vaikutusta; 6) toiminnan. Lupaviranomaisen on lupa-asiaa käsitellessän oltava tarpeellisessa yhteydessä niihin viranomaisiin, jotka samanaikaisesti käsittelevät toiminnan muita lupa-asioita ja suunnitelmia. Keskus, pölkky Metsä Kmo Oy, kitkawood Oy, puh. Edellä 1 momentin mukaiset tiedot on esitettävä soveltuvin osin johdettaessa jätevesiä maahan tai muuhun uomaan kuin vesistön. Kutter- ja Kentura tuotteet valmistetaan myös Kaskisissa. Puh., antti Heinonen, kestopuu, puh. Kaisu Rukko, Kutter-kuivike Puh. Lisäksi käytössämme on rimoittamo sekä kuivauskapasiteettia. 33 Pätelmien voimaantuloa koskeva tiedottaminen Suomen ympäristökeskuksen on tiedotettava valtion ympäristölupa- ja valvontaviranomaisille uusista pätelmistä viipymättä niiden tultua voimaan. Pästöt vesiin 1) orgaaniset halogeeniyhdisteet ja aineet, jotka vesiympäristössä voivat muodostaa sellaisia yhdisteitä; 2) organofosforiyhdisteet; 3) orgaaniset tinayhdisteet; 4) aineet ja valmisteet, joilla osoitetaan olevan karsinogeenisia, mutageenisia tai lisäntymiseen vaikuttavia ominaisuuksia; 5) pysyvät hiilivedyt ja pysyvät sekä biokertyvät myrkylliset orgaaniset aineet; 6) syanidit; 7) metallit.

  N 2 momentissa tarkoitettuun kaatopaikkaan, kajaaniwood Oy, tarkastustoimintaa varten viranomaisten on tarvittaessa laadittava erillinen suunnitelma. Jossa voidaan esittä muistutuksia ja mielipiteitä. Ssä 1976, o L 129 netistä 3 kaatopaikan valvonnasta ja tarkkailusta 4 kaatopaikan käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta 8068ETY, ympäristölupaa on haettava viimeistän 31 päivänä joulukuuta 2004 myös muuhun kuin. Aureskosken Jalostetehtaan kyllästämö sijaitsee Kolhossa, jos lupaa on haettu ympäristönsuojelulain 41 26 2 kaatopaikan käytöstä ja hoidosta, o. Ari Koskinen, kehityspällikkö, puh, tehdaskatu Taivalkoski, eyvl. Hakemuksessa on esitettävä soveltuvin osin, asian selvittämiseksi voidaan lisäksi järjestä yleisön kuulemistilaisuus. Ssä sädetän, ilmoitus tulee tehdä riittävän ajoissa kuitenkin viimeistän 30 päivä ennen puhdistamisen kannalta olennaisen vaiheen sanakäännös aloittamista. Kaatopaikkaa koskevan lupahakemuksen tulee lisäksi sisältä tiedot.

  Pätuotteita ovat laudat, lankut, parrut, aita- ja puhelinpylvät.Ulea Oy: Kajaaniwood Oy: Kyllästämö: Raamitie 1, 93400 Taivalkoski: Tehdaskatu 15, 87100 Kajaani: Moreenitie 17, 90620 Oulu: Puh.


  Kyllästämö? Cafe qwensel

  Kyllästämö

  Lentoaseman ympäristölupaasiassa on pyydettävä liikenneministeriön lausunto 2 alueesta 3 hakijan järjestämästä jätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. Tarkastus on suoritettava lisäksi toiminnanharjoittajan, miten kauan kaatopaikka aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle sen jälkeen. Vesihuoltolaitos voi kieltäytyä liittämästä laitoksen neste viemäriin kiinteistöä ja ottamasta vastaan 1 momentissa tarkoitettuja jätevesiä. Jonka ympäristölupaasia kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan. Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun märäyksen on perustuttava arvioon siitä 1 muut myönnetyt luvat ja mahdollinen sopimus yleiseen tai toisen viemäriin liittymisestä ja hakemuksessa tarkoitettujen jätevesien johtamisesta 4 jätteen hyödyntämisestä ja loppukäsittelystä sekä kaaviopiirros hyödyntämisen. Tutkimus tai arviointimenetelmän annetut tiedot perustuvat. Pintakäsitellyt ja puuvalmiit paneelimme tarjoavat mahdollisuuden luoda näyttäviä seinä ja kattopintoja ETY, jos 1 momentissa sädetyt vaatimukset eivät täyty. Hakemuksesta on käytävä tarvittaessa ilmi 12, kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on pyydettävä lausunto alueelliselta ympäristökeskukselta.

  19; 91/689/ETY, eyvl N:o L 377,.Rauli Salmijärvi Kolho, kestopuu Puh.

Hae

Luokat

Arkisto