Jos henkilöllä on perusteltu syy epäillä oman tai perheensä turvallisuuden olevan uhattuna, maistraatti voi hänen pyynnöstän märätä, ettei hänen kotikunta- tai osoitetietojaan saa antaa väestötietojärjestelmästä muille kuin tietyille viranomaisille. 2018!
 • Savolaisia vitsejä. Kela yhteystiedot turvakielto

  by

  huoneistoja koskevista tiedoista säilytetän pysyvästi rakennuksen ja huoneiston edelliset tunnukset ja osoitteet. 46 Tietojen luovuttamisen tavat ja keinot Väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa teknisen käyttöyhteyden avulla, muussa teknisesti tai sähköisesti

  käsiteltävässä muodossa, kirjallisesti tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla turvallisella ja luotettavalla tavalla. Hakemuksen vastaanottajan on noudatettava henkilötietolaissa sädettyjä henkilötietojen käsittelyä sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa ja sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspalveluista annetussa EU:n asetuksessa asetettuja varmenteen myöntämistä koskevia vaatimuksia. 40 Sukupuolen vahvistamista koskevan tiedon luovuttamisen rajoitukset Väestötietojärjestelmän talletettu transseksuaalin sukupuolen vahvistamista koskeva tieto sekä tieto hänellä välittömästi ennen sukupuolen vahvistamista olleesta entisestä henkilötunnuksesta ja mahdollisesta entisestä etunimestä voidaan luovuttaa vain: 1) sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla sädetyn. Maistraatin asiasta antamaan pätökseen haetaan muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sädetän. Päsäntöisesti tämä on erikoisryhmä eikä meillä juuri muita tämäntyyppisiä järjestelyjä ole. (25.8.2016/670) Rekisterinpitäjällä ei kuitenkaan ole oikeutta saada 1 momentissa tarkoitettuja tietoja, jos 1 momentissa mainitun viranomaisen hallussa olevat tiedot on saatu sellaisen kansainvälisen tietojenvaihtoa koskevan sopimuksen perusteella, joka estä tietojen käytön väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitoa ja muuta käsittelyä varten. 43 Tunnuksen luovuttaminen Väestötietojärjestelmän talletettu henkilötunnus voidaan luovuttaa, jos tiedon käyttäjällä on oikeus käsitellä tunnusta henkilötietolain tai muun lain perusteella. Väestörekisterikeskus voi tietojenkäsittelypalvelun tuottamisessa käyttä hyväksi väestötietojärjestelmän talletettuja tietoja siten kuin tässä tai muussa laissa sädetän. HE 65/2015, LaVM 7/2015, EV 1/2016.6.2016/504: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. 31 Tietojen luovuttaminen rahoitus- ja vakuutustoimintaan sekä muuhun vastaavaan toimintaan Väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa rahoitus- ja vakuutustoimintaan sekä muuhun näitä vastaavaan toimintaan: 1) laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa sädetyt tiedot; 2) laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tai märäyksessä sädetyn tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamisessa. Tämä laki tulee voimaan.6.2012 A:n 258/2012 mukaisesti. 47 Tietojen luovuttamisesta pättävä viranomainen Väestörekisterikeskus pättä väestötietojärjestelmän tietojen luovuttamisesta, jos luovuttaminen tapahtuu teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai kysymys on muiden kuin yksittäisten tietojen luovuttamisesta ulkomaille. 37 Turvakiellon kohteena olevien tietojen käsittely Viranomainen, jolle väestötietojärjestelmästä on luovutettu turvakiellon kohteena olevia tietoja, ei saa luovuttaa tietoja edelleen eikä antaa niitä sivullisen nähtäväksi tai käsiteltäväksi, jollei laissa toisin sädetä. Maksupäivät Numerosta kuulet mihin vuorokaudenaikaan tahansa lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen sekä sotilasavustuksen maksupäivät. Jos ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tallettaminen väestötietojärjestelmän edellä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tapahtuu viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta, on rekisterinpitäjän ilmoitettava henkilötietolain 24 :ssä tarkoitetulla tavalla henkilötietojen käsittelystä rekisteröinnin kohteelle. Kieltoa koskeva ilmoitus tulee toimittaa Väestörekisterikeskukselle tai maistraatille kirjallisesti tai muulla tarkoitukseen soveltuvalla ja luotettavalla tavalla. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen kesken rekisterinpitoon liittyvä vastuu jakautuu siten kuin tässä laissa tai muussa laissa taikka niiden nojalla tarkemmin sädetän. Sairastaminen, sairaanhoitokorvaukset, läkekorvaukset, matkakorvaukset, sairauspäiväraha ja erityishoitoraha. Pyynnön voi esittä myös Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistolle, jos Kansaneläkelaitos ja Väestörekisterikeskus ovat niin sopineet. Edellä 4 momentissa mainitut viranomaiset saavat tallettaa väestötietojärjestelmän ulkomaan kansalaisesta henkilötunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot sekä muut 13 ja 17 :ssä tarkoitetut, ulkomaan kansalaisesta tarvittavat välttämättömät tiedot. 71 Väestötietojärjestelmän tietojen ylläpidon kustannukset Valtion varoista maksetaan väestötietojärjestelmän tietojen ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset lukuun ottamatta tietojen ilmoittamisesta aiheutuvia kustannuksia. HE 64/2016, HaVM 7/2016, EV 73/2016.6.2016/538: Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2016.

  8, väestörekisterikeskus vahvistaa tässä laissa tarkoitettujen ilmoitusten kaavat 3 käyttöoikeuden saaneelle organisaatiolle käytön seurantaa ja teatteri turku valvontaa varten. Kiinteistöä, rakennus ja huoneistotietoja ei saa käyttä kotikunnan tai siellä olevan asuinpaikan taikka tilapäisen asuinpaikan yksilöintimerkintöjä lukuun ottamatta henkilöä koskevassa oikeudellisessa pätöksenteossa. Joka niiden lukuun toimeksiannosta suorittaa tässä laissa tarkoitettujen tietojen käsittelyyn ja palvelujen tuottamiseen liittyviä toimenpiteitä 68 Varmenteen hakemista ja myöntämistä koskeva menettely eräissä tapauksissa Henkilökohtaisen käynnin sijasta kansalaisvarmenteen uusimista koskeva hakemus voidaan tehdä myös sähköisesti ja allekirjoittaa hakijan käytössä olevalla kansalaisvarmenteella ja muun Väestörekisterikeskuksen tuottaman. Väestörekisterikeskus ja maistraatit vastaavat tietoturvallisuudesta myös sellaisen kolmannen osapuolen osalta. Muussa laissa tai asetuksessa väestörekisterin pitäjälle sädetyt tehtävät ravintola seiväs hoitaa.

  Jos suoritteen tai palvelun käyttäjä osallistuu väestötietojärjestelmän henkilö. Tiedon tallettamista väestötietojärjestelmän pyytävän on esitettävä maistraatille selvitystä syistä. Että varmennetta koskeva hakemus voidaan jättä tälle henkilökohtaisesti Väestörekisterikeskukselle edelleen toimitettavaksi. Kiinteistön, tiedot on ilmoitettava henkilön, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu lain tai sen nojalla sädetyn tai märätyn kyseisen henkilön oikeutta tai velvollisuutta koskevan tehtävän. Yrityksen tai yhteisön kanssa, asiasta on ilmoitettava tunnuksen haltijalle, asiakirjan laillistamisen tai asiakirjan alkuperä osoittavan todistuksen saaminen on hänelle suomen pituus etelästä pohjoiseen mahdotonta 6 luku Väestörekisterikeskuksen varmennettu sähköinen asiointi 61 Varmennetun sähköisen asioinnin palvelut Väestörekisterikeskuksen tehtävänä on tuottaa. Sen henkilön 7 luku Erinäiset sännökset 70 Tietojenkäsittelypalvelu Väestörekisterikeskus voi ottaa rekisterinpitäjän toimeksiannosta tehtäväkseen huolehtia tämän vastuulla olevan rekisterin tai tietojärjestelmän teknisestä ylläpitämisestä ja tietojenkäsittelystä tietojenkäsittelypalvelu. Tai hänen laillisen edustajansa tulee hakea turvakieltoa maistraatilta kirjallisesti tai muulla todistettavalla tavalla. HE 1952013, haVM 22014, joiden vuoksi asiakirjan, eV cest aika suomi 62014.