Pätettiin avata asunto - osakeyhtiölle, danske Bankiin tässä pöytäkirjassa mainitun. 2018!
 • Itäväylä tie. Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouskutsu malli

  by

  kokouspöytäkirja. Hallituksen varajäsenellä on oikeus osallistua hallituksen kokoukseen silloin, kun hän toimii varsinaisen jäsenen tilalla. Hallituksen kokous, asunto-osakeyhtiön hallituksen koolle kutsumisesta vastaa sen puheenjohtaja. Jos kuitenkin hallituksen kokouksen pöytäkirjoja

  pätetän antaa osakkaiden nähtäväksi niiltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä tietoja, yhdenvertaisuusperiaate edellyttä, että pöytäkirjat annetaan kaikille halukkaille osakkeenomistajille. Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistajalla on tiedonsaantioikeus yhtiön hallituksen pätöksistä, jotka koskevat osakkeiden antamia oikeuksia tai velvollisuuksia suhteessa yhtiön tai toiseen osakkeenomistajaan. Hallituksen valvontaa liittyy se, että isännöitsijän hinaus tulee huolehtia kirjanpidon lainmukaisuudesta sekä varainhoidon järjestämisestä luotettavasti. Kaikille hallituksen jäsenille on varattava mahdollisuuksien salliessa tilaisuus osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja isännöitsijä tai vähintän yksi hallituksen siihen valitsema jäsen ellei yhtiöjärjestyksessä märätä asiasta toisin. Hallituksen jäsenellä ei ole erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Jos taloyhtiön hallitus ei täytä hallituksen jäsenen eroamisen jälkeen lain tai yhtiöjärjestyksen märäystä hallituksen kokoonpanosta, tulee hallituksen muiden jäsenten huolehtia siitä, että toimenpiteisiin uuden hallituksen jäsenen valitsemiseksi ryhdytän. Jos hallituksessa on useita jäseniä, lisäksi vähintän yhden hallituksen jäsenistä tai läsnäolleen isännöitsijän on allekirjoitettava pöytäkirja. Joskus hallituksen jäsenten etujen mukaista on kirjata pöytäkirjaan tarkemmin pätösten taustoja ja perusteluita. Yhtiöjärjestyksessä voidaan edellyttä myös märäenemmistöä. . Kokosimme tietopaketin, johon etenkin uuden hallituksen jäsenen kannattaa ennen kuin kokous on ajankohtainen. Eriävän mielipiteen merkinnällä voidaan tarpeen mukaan osoittaa hallituksen jäsenen tai isännöitsijän poikkeava kanta tehtyyn pätökseen, jolloin kyseinen henkilö voi esimerkiksi vapautua myöhemmin vahingonkorvausvastuusta. Yhtiöjärjestyksessä voidaan märätä muusta märäaikaisesta tai toistaiseksi jatkuvasta toimikaudesta. Hallituksen varajäsenten läsnäolo-oikeus on usein järkevä, sillä se helpottaa varajäsenen osallistumista pätöksentekoon silloin, kun varsinainen jäsen ei päse kokoukseen. Taloyhtiön hallituksen tehtävät käsittävät muun ohessa seuraavat asiat: huolehtia sekä perustamisvaiheessa että myöhemmin yhtiötä koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisestä; antaa ja allekirjoittaa osakekirja sekä tehdä niihin lain ja yhtiöjärjestyksen edellyttämät merkinnät; antaa uusi osakekirja ja huolehdittava entisen mitätöimisestä; ylläpitä osake- ja osakasluetteloa sekä huolehtia sen ajantasaisuudesta, antaa. Tällöinkin pätös on kirjattava, allekirjoitettava, numeroitava ja säilytettävä, tampere kuten hallituksen kokouspöytäkirjat eli pysyvästi koko yhtiön olemassaoloajan. Isännöitsijällä on oikeus tällaisessa tapauksessa kutsua kokous koolle yksin. Monessa taloyhtiössä onkin omaksuttu käytäntö, jossa varajäsenet osallistuvat kaikkiin kokouksiin. Toisaalta vaikkapa remontin valmisteluvaiheessa pöytäkirjasta voi ilmetä esimerkiksi jonkin urakoitsijan antamia hintatietoja, joiden leviäminen yleiseen tietoisuuteen voi heikentä taloyhtiön mahdollisuutta saada kilpailukykyisiä tarjouksia urakasta. Hallitus voi tehdä asunto-osakeyhtiölain mukaan pätöksen myös pitämättä varsinaista kokousta. Isännöitsijä voi olla luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö. Jos isännöitsijänä on yhteisö, sen tulee ilmoittaa hallitukselle, kuka toimii pävastuullisena isännöitsijänä yhteisössä.

  R collection oulu Asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouskutsu malli

  asunto-osakeyhtiön Osakkeenomistajalla on oikeus saada tieto sellaisesta hallituksen pätöksestä. Isännöitsijä voi erota tehtävästän ilmoittamalla siitä hallitukselle. Joka koskee hänen osakeoikeuttaan tai velvollisuuksiaan yhtiötä tai muita osakkeenomistajia kohtaan. Isännöitsijällä ja hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä pöytäkirjatuksi. Mikäli hallituksen puheenjohtaja ei kutsu vaadittaessa kokousta koolle. Toiminnantarkastajilla ja tilintarkastajilla on oikeus saada pöytäkirjat nähtäväkseen myös tilikauden aikana. Kuten kirjeitse tai sähköpostitse, näissä tapauksissa vahingon aiheuttaneen on osoitettava toimineensa huolellisesti. Hallitus ei yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti saa tehdä sellaista pätöstä.

  Isännöitsijä ja hallituksen puheenjohtaja Y tai henkilö.Tutustu tähän tietopakettiin ennen kuin kokous on ajankohtainen.

  Lähtökohtaisesti asuntoosakeyhtiön hallitus tekee pätökset enemmistöpätöksinä. Toisaalta yhtiökokous voi erikseen pättä, että varajäsenetkin ovat oikeutettuja palkkioon, kun keskeiset kokoustekniset asiat ovat hallussa. Toisin kuin yhtiökokouksessa, hallitustyö on helpompaa, jos hallituksen jäseniä on vähemmän kuin kolme. Yhtiövastikkeeseen tai muihin huoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. Uudistuksen tarkoituksena on antaa osakkeenomistajille mahdollisuus varautua korjaustyön taloudellisiin ja muihin vaikutuksiin. Että asuntoosakeyhtiön hallitus tarvitsee yhtiökokouksen pätöksen vaikutukseltaan olennaisiin tai laajakantoisiin toimiin. Ellei yhtiöjärjestyksessä tai hallitusta toimipisteet valittaessa yhtiökokouksessa ole toisin pätetty. Asuntoosakeyhtiölaissa ei ole märätty hallituksen kokouksen pöytäkirjan julkisuudesta. Edellytyksenä selvitykselle on kuitenkin, on hyvä muistaa, hallitus voi myös erottaa isännöitsijän.

Hae

Luokat

Arkisto